องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

                   โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
2.  เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานส่วนตำบล
3.  มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

                ผู้ใดประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 -  29  เมษายน  2564   ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน (ย้าย)
2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

Attachments:
Download this file (640225-รับโอนนักบริหารการศึกษา2.pdf)รับโอนผู้อำนวยกองการศึกษา[รับโอนผู้อำนวยกองการศึกษา]96 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2021 เวลา 13:53 น.

โครงสร้าง อบต.บ้านหาด 
 

รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

อีเมล พิมพ์ PDF
 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  
    สังกัดกองคลัง  จำนวน 1 อัตรา

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว  และหากมีความประสงค์ที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งสามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอนดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน
2. หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
4. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.พ.7)
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          โดยยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:57 น.

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อความโปร่งใส

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อความโปร่งใส

โครงสร้างหน่วยงาน

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงสร้างหน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 มีนาคม 2021 เวลา 11:26 น.

หน้า 1 จาก 35


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.