เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

alt

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร แก่ผู้พิการ ฟรี

alt alt
alt  
   

 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567  2569
 

 
 

              ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกำหนดอัตราตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง  และเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางเป้าหมายและอัตราพนักงานส่วนตำบลในห้วงระยะเวลา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

             ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด มีแผนอัตรากำลังฉบับใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2566  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2566  จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ดังนี้

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2567 – 2569

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2566  เป็นต้นไป

                             ประกาศ   ณ   วันที่  25  กันยายน   พ.ศ.  2566

 

นายผ่วน  เอมดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


 
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (pragadแผน2567-2569.pdf)loadประกาศใช้แผนอัตราำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569593 Kb
Download this file (00Full-แผน2567-2569.pdf)loadแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 – 25699425 Kb

แผ่นพับโรคไข้เลือดออก

alt alt

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินงานตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

alt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 53

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.