รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา พ.ศ. 2565


 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

                   โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
2.  เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานส่วนตำบล
3.  มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

                ผู้ใดประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15  สิงหาคม  2565   ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน (ย้าย)
2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 2566
ปรับปรุงครั้งที่ 3  พ.ศ. 2565

 
 

              ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  2๒  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นกรอบกำหนดอัตราตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง  ประกอบกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีอัตรากำลังในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง 383086600219  จำนวน 1 อัตรา  โดยได้ขออนุมัติปรับปรุงกรอบอัตรากำลังในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นตำแหน่ง ครู  เพื่อรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น ซึ่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2565  มีมติเห็นชอบแล้วนั้น  นั้น

              อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา  15  และ  25 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ดังนี้

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด   เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3  พ.ศ. 2565

2. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดประกาศใช้แผนอัตรากำลัง เป็นต้นไป

                             ประกาศ   ณ   วันที่  6  มิถุนายน   พ.ศ.  2565

 

นายผ่วน  เอมดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

 

 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 43

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.