องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

อีเมล พิมพ์ PDF

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:03 น.

ช่องทางการตอบแบบการให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อบต.บ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External

ผ่าน www. https://itas.nacc.go.th/go/eit/qshpdy หรือทาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:11 น.

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อบต.บ้านหาด

อีเมล พิมพ์ PDF

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายบริหาร นายก อบต./รองนายก อบต./เลขานุการนายก อบต.
  2. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภา อบต./รองประธานสภา อบต./เลขานุการสภา อบต. /สมาชิกสภา อบต.
  3. ฝ่ายประจำ ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง
  4. พนักงาน อบต. ครู  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้
1. ผ่านเว็บไซต์ อบต.บ้านหาด  http://www.banhadsao.go.th/site/
2. ผ่าน url  www. https://itas.nacc.go.th/go/iit/qshpdy
3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:11 น.

ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ้านหาด ในระบบ www.oic.go.th

อีเมล พิมพ์ PDF

www.oic.go.th/infocenter40/4005/#infoma

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:14 น.

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 เวลา 11:13 น.

หน้า 10 จาก 32


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.