รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
--------------------------------------------------------------------------------
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกียวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนีนการในเรื่องดังกลาวเป็นไปไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเวันการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หรือสิ่งใดรุกล้ำทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-492131 หรือช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารสวนตำบลบ้านหาด http:/www.banhadsao.go.th และทางเพจขององค์การบริหารสวนตำบลบ้านหาด หากเจ้าหน้าที่ ที่กำกับคุแลเรื่องดังกลาวละเลยหรือละเวันการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่ตืดตั้งป้ายโฆษณาให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญาตามกรณี
 alt

ผลการดาเนินงานรายไตรมาส ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ ประจาเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลการดาเนินงานรายไตรมาส ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ ประจาเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓

 

โครงสร้าง อบต.บ้านหาด


โครงสร้างองค์กร

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.