ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

 

alt

alt ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

alt ข้อมูลพื้นฐาน
      alt  01.โครงสร้าง
      alt  02.ข้อมูลผู้บริหาร
      alt  03.อำนาจหน้าที่
      alt  04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      alt  05.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      alt  06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
alt การประชาสัมพันธ์
      alt  07.ข่าวประชาสัมพันธ์
alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      alt  08.Q & A
      alt  09.Social Network

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

alt การดำเนินงาน
      alt  10 แผนดำเนินงานประจำปี
      alt  11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
      alt  12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
alt การปฏิบัติงาน
      alt  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
alt การให้บริการ
      alt  14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      alt  15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      alt  16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      alt  17 E-Service

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

alt แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      alt  18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      alt  19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
      alt  20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      alt  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      alt  22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      alt  23  สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      alt  24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      alt  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      alt  026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      alt  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      alt  028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      alt  029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      alt  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      alt  031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      alt  032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      alt  033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

alt

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

alt เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      alt  034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      alt  035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      alt  036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      alt  037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
alt การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      alt  038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
alt แผนป้องกันการทุจริต
      alt  039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      alt  040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
      alt  041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      alt  042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
      alt  043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

  

alt

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.