องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ๕ปี

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 แผนป้องกันการทุจริต ปี 2563 อบต.บ้านหาด 45
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ อบต.บ้านหาด 45
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อบต.บ้านหาด 42
4 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) อบต.บ้านหาด 54
5 ผลการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 อบต.บ้านหาด 65
6 ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 49
7 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่่่สภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 (ครึ่งปีแรก) อบต.บ้านหาด 51
8 โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.บ้านหาด 48
9 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 อบต.บ้านหาด 47
10 การประเมินความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560 อบต.บ้านหาด 83

หน้า 1 จาก 2


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.