องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

งานกองการศึกษา อบต.บ้านหาด

ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 378 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 141
2 252 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะที่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประชารัฐ สำนักปลัด 156
3 มาตรการจัดการอาหารในโรงเรียน อบต.บ้านหาด 155
4 แผ่นพับเทศน์มหาชาติ อบต.บ้านหาด 279
5 แผ่นพับสลากภัต อบต.บ้านหาด 130
6 แผ่นพับทำบุญกลางบ้าน อบต.บ้านหาด 108
7 แผ่นพับงานปี อบต.บ้านหาด 130
8 771 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการและประสบการณ์ยกร่างข้อบัญญํติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 สำนักปลัด 145
9 คู่มือบำบัดน้ำเสีย อบต.บ้านหาด 148
10 รายงานผลการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 315

หน้า 1 จาก 7


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.