ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง ลำดับ  
ลำดับ รายการหัวเรื่อง หน่วยงาน ผู้ชม
1 รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2566 อบต.บ้านหาด 52
2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.บ้านหาด 50
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗ อบต.บ้านหาด 51
4 ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาด อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๗ อบต.บ้านหาด 49
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ อบต.บ้านหาด 51
6 แผ่นพับคู่มือ การเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.บ้านหาด อบต.บ้านหาด 52
7 แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบต.บ้านหาด 52
8 นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อบต.บ้านหาด 52
9 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านหาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัข และแมว อบต.บ้านหาด 45
10 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.บ้านหาด 49

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.