รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน+ครูผู้ดูแลเด็ก


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่อง  การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

---------------------------------------------------------

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)  จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  

                                    สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                                    สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  จำนวน 1 อัตรา

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว  และหากมีความประสงค์ที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งสามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอนดังต่อไปนี้

          1. คำร้องขอโอน

          2. หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด

          3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

          5. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.พ.7)

          5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

          โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

 

                นายผ่วน   เอมดี

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.