รับโอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน+ครูผู้ดูแลเด็ก


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

เรื่อง  การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

---------------------------------------------------------

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)  จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  

                                    สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

                                    สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  จำนวน 1 อัตรา

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว  และหากมีความประสงค์ที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งสามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอนดังต่อไปนี้

          1. คำร้องขอโอน

          2. หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด

          3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

          5. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.พ.7)

          5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

          โดยยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

 

                นายผ่วน   เอมดี

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด


Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

loginแบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

------- 
รหัสเข้าสู่ระบบ: 09e6aa

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.