รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

                   โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
2.  เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานส่วนตำบล
3.  มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

                ผู้ใดประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 -  29  เมษายน  2564   ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน (ย้าย)
2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (640225-รับโอนนักบริหารการศึกษา2.pdf)รับโอนผู้อำนวยกองการศึกษารับโอนผู้อำนวยกองการศึกษา96 Kb

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

loginแบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


แบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

------- 
รหัสเข้าสู่ระบบ: 09e6aa

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.