องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ผอ.กองการศึกษา)

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
  2. เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

                 ผู้ใดประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3249-2131 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31  สิงหาคม  2563   ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

                    1. คำร้องขอโอน (ย้าย)

                    2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น

                   3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด

                   4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

                   5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Attachments:
Download this file (Prakad_rub_on.pdf)Prakad_rub_on.pdf[ ]117 Kb

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.