องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรกองคลัง อบต.บ้านหาด

นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง นางธัญญธร สมพงษ์ หัวหน้าส่วนการคลัง

นางธัญญธร  สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิชินี  ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาววิชินี ช้างมุขดา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววิชินี  ช้างมุขดา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวชนิภิญดา กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวชนิภิญดา กุลไทย เจ้าพนักงานพัสดุ

นางธันยพร วิเชียรเพชร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางจุฑามาศ  พูลเนตร์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางจุฑามาศ พูลเนตร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางจุฑามาศ  พูลเนตร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.