องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
บุคลากรสำนักปลัด อบต.บ้านหาด

 


alt alt


นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดalt
นางสาวสุกัญญา  แสงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม |ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ|

นางสาววันเพ็ญ  สุขพร้อม

นักพัฒนาชุมชน

 


นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน


นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์

นักทรัพยากรบุคคล

 

นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน

นางสาววิไลวรรณ แขกเต้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน


นายสมศักดิ์  นาคแท้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

 

alt alt

นางสาวเรณู  สุวรรโณ
ประชาสัมพันธ์
  นางบุญมี  แสงอยู่ นักการภารโรง นางบุญมี แสงอยู่ นักการภารโรง

นางบุญมี  แสงอยู่
นักการภารโรง
นายธีรยุทธ  แขกเต้า คนงานทั่วไป นายธีรยุทธ แขกเต้า คนงานทั่วไป

นายธีรยุทธ  แขกเต้า
คนงาน
  นายเอนก      อินดิษฐ คนงานทั่วไป นายเอนก อินดิษฐ คนงานทั่วไป

นายเอนก  อินดิษฐ
คนงาน

 

 

 

 

 

นายปัญญา  คำมา

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.