องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

 


alt alt


นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


top นางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม |ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ| นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ :) นักทรัพยากรบุคคล นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ :) นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุกัญญา  แสงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ  สุขพร้อม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน
นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ แขกเต้า คนงานทั่วไป นายธีรยุทธ แขกเต้า คนงานทั่วไป
นางสาววิไลวรรณ  แขกเต้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์  นาคแท้
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีระยุธ  แขกเต้า
คนงาน
นางสาวเรณู สุวรรโณ นางสาวเรณู สุวรรโณ
นางบุญมี แสงอยู่ ภารโรง นางบุญมี แสงอยู่ ภารโรง
นายเอนก   อินดิษฐ คนงานทั่วไป นายเอนก อินดิษฐ คนงานทั่วไป
นางสาวเรณู สุวรรโณ
คนงาน
นางชญาภา  แสงอยู่
ภารโรง
นายเอนก อินดิษฐ์
คนงาน
นายเอนก   อินดิษฐ คนงานทั่วไป นายเอนก อินดิษฐ คนงานทั่วไป
   
นายปัญญา คำมา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
   
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.