alt




alt alt


นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5965488
 


top top
นางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม |ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ| นางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม |ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ|
นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์ :) นักทรัพยากรบุคคล นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ :) นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุกัญญา  แสงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ  สุขพร้อม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธีรยุทธ  แขกเต้า : ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ นายธีรยุทธ แขกเต้า : ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิไลวรรณ  แขกเต้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์  นาคแท้
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีระยุธ  แขกเต้า
พนักงานขับรถยนต์
นายเจริญ สังข์พุก : คนงาน นายเจริญ สังข์พุก : คนงาน
นางบุญมี  แสงอยู่ : ภารโรง นางบุญมี แสงอยู่ : ภารโรง
นายเอนก  อินดิษฐ : คนงาน นายเอนก อินดิษฐ : คนงาน
นายเจริญ สังข์พุก
คนงาน
นางชญาภา  แสงอยู่
ภารโรง
นายเอนก อินดิษฐ์
คนงาน
นางสาวณภัทร อินทะจร นางสาวณภัทร อินทะจร
นายปัญญา คำมา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางสาวเมทินี มามาก
คนงาน
นางสาวณภัทร อินทะจร
คนงาน
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.