องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประธานสภาอบต. ประธานสภาอบต.

นายชัชวาล  อินทะจร
ประธานสภาอบต.บ้านหาด

รองประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.

นายสนิท  สวัสดี
รองประธานสภาอบต.บ้านหาด
    เลขาสภาอบต. เลขาสภาอบต.

นายไพฤทธิ์  ตรัยรัตนสถิต
เลขานุการสภาอบต.บ้านหาด


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายเกษม  พ่วงจารี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายลำยอง  เรืองอร่าม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายศิริโรจน์  บุญมั่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

น.ส.เอมวลี  พหุพันธ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายสุชาติ  ดีประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายฉลวย  จงเจริญ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายจเร  เกตุกรณ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4
    สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด สมาชิกสภาอบต.บ้านหาด

นายทอง  ศิรินันท์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 5


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.