องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
อีเมล พิมพ์ PDF
          ตั้งอยู่ที่อาคารที่ทำการหลังเก่า อบต.บ้านหาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จงหวัดเพชรบุรี

ความเป็นมาของกองทุน

         กองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลบ้านหาด จัดตั้งเมื่อวันที่ 12มกราคม 2552 โดยต่อยอดมาจากชมรม อสม. ตำบลบ้านหาด มีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 196 คน เงินที่สมาชิกสมทบ 5,880 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จำนวนเงิน 55,000 บาท ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด มอบอาคารที่ทำการ อบต.ให้เป็นที่ทำการกองทุน
          ปัจจุบัน(ข้อมูล 30 มิ.ย 2554) มีสมาชิกทั้งสิ้น 972คน เงินที่สมาชิกสมทบ 566,430 บาท

จัดสวัสดิการแก่สมาชิก 4 รายการคือ
    สวัสดิการเกิด
2 สวัสดิการป่วย
3 สวัสดิการเสียชีวิต
4 สวัสดิการผู้สูงอายุ (สมาชิกยังไม่เข้าเกณฑ์)
แนวทางการจัดสวัสดิการ ในอนาคต
1 สวัสดิการคณะกรรมการ ผู้มาปฏิบัติงาน
2 สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส/พิการ(สมาชิกและบุตรสมาชิก)
3สวัสดิการเพื่อการศึกษา(สมาชิกและบุตรสมาชิก)

การบริหารจัดการ กองทุน
1 คณะกรรมการกองทุนร่วมกันบริหารจัดการโดยแบ่งสมาชิก เป็นกลุ่มย่อย 15 กลุ่ม มีคณะกรรมการและต้นกล้าคุณธรรม เป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย
2 คณะกรรมการและหัวหน้ากลุ่มย่อยทำงานด้วย จิตอาสา ความเสียสละ ได้รับค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก เพียงร้อยละ 5เท่านั้น

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.