องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ที่ตั้ง
         ตำบลบ้านหาดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเพชรบุรี
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าช้าง ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เนื้อที่
         ประมาณ 6,187.5 ไร่ หรือประมาณ 9.90 ตารางกิโลเมตร
       พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา) ประมาณ 4,978   ไร่
       พื้นที่ทำไร่, ทำสวน ประมาณ    364    ไร่
       พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ    776    ไร่
       พื้นที่ปศุสัตว์ ประมาณ      58.5 ไร่
       พื้นที่อื่น ๆ ประมาณ      11    ไร่


ภูมิประเทศ
       เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง


จำนวนหมู่บ้าน
         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,105  ครัวเรือน ประกอบด้วย

       หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง จำนวนครัวเรือน 132  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้างใต้ จำนวนครัวเรือน 210  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 3 บ้านช่องแค จำนวนครัวเรือน 479  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 4 บ้านไร่แค จำนวนครัวเรือน 170  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว จำนวนครัวเรือน 134  ครัวเรือน


ประชากร
         ประชากรทั้งสิ้น  3,368 คน แยกเป็นชาย  1,622 คน  หญิง  1,746 คน
  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ชื่อผู้นำ
1 บ้านสระพัง  212  253   465 นายบรรพต  มามาก
2 บ้านท่าช้างใต้  278  330   608 นายอิ้น  กลิ่นฉุน
3 บ้านช่องแค  605  649 1254 นายยงยุทธ  เอมดี
4 บ้านไร่แค  305  278   583 นายใย  นุภาสันต์
5 บ้านหนองแก้ว  222  236   458 นายอภิวัฒน์  ศรีแจ้

มีความหนาแน่น  332.62  คน/ตารางกิโลเมตร

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.