สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ที่ตั้ง
         ตำบลบ้านหาดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเพชรบุรี


       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าช้าง ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เนื้อที่
         ประมาณ 6,187.5 ไร่ หรือประมาณ 9.90 ตารางกิโลเมตร


       พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา) ประมาณ 4,978   ไร่
       พื้นที่ทำไร่, ทำสวน ประมาณ    364    ไร่
       พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ    776    ไร่
       พื้นที่ปศุสัตว์ ประมาณ      58.5 ไร่
       พื้นที่อื่น ๆ ประมาณ      11    ไร่


ภูมิประเทศ
       เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง
จำนวนหมู่บ้าน
         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,479  ครัวเรือน ประกอบด้วย       หมู่ที่ 1 บ้านสระพัง จำนวนครัวเรือน 204  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้างใต้ จำนวนครัวเรือน 273  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 3 บ้านช่องแค จำนวนครัวเรือน 648  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 4 บ้านไร่แค จำนวนครัวเรือน 208  ครัวเรือน
       หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว จำนวนครัวเรือน 146  ครัวเรือน


ประชากร
         ประชากรทั้งสิ้น  3,624 คน แยกเป็นชาย  1,727 คน  หญิง  1,897 คน

  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ชื่อผู้นำ
1 บ้านสระพัง  220  281   501 นายใจเทพ อรุณรัตน์
2 บ้านท่าช้างใต้  303  346   649 นายเฉลิมพล บัวเคลือบ
3 บ้านช่องแค  677  731 1,408 นางสาวสุปราณี เอมดี
4 บ้านไร่แค  311  312   623 นายชอบ  นุภาสันต์
5 บ้านหนองแก้ว  216  227   443 นายอภิวัฒน์  ศรีแจ้

มีความหนาแน่น  332.62  คน/ตารางกิโลเมตร

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.