ประวัติความเป็นมา อบต.บ้านหาด

ประวัติความเป็นมา

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2459 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ดำรัสเหนือเกล้า ได้ประกาศจัดตั้ง ตำบลบ้านหาด อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี และต่อมาในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2482 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอ และตำบลบางแห่ง เปลี่ยนชื่ออำเภอท่าช้าง เป็นอำเภอบ้านลาด จึงได้เปลี่ยนเป็น ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
          องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้ยกฐานะจากสภาตำบลบ้านหาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกาศวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒
          ที่ทำการเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ได้ใช้สถานที่ของสภาตำบลบ้านหาดเป็นที่ทำการชั่วคราว ซึ่งปัจจุบัน อบต.บ้านหาดได้มีที่ทำการแล้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ถนนบ้านลาด ? ไร่ส้ม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และได้ยกสถานที่ทำการชั่วคราวหลังเก่าให้แก่สภาองค์กรชุนตำบลบ้านหาด ใช้เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบันนี้

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.