องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

หนังสือราชการภายในอบต.บ้านหาด


ค้นหาตามชื่อเรื่อง 
แสดง ลำดับ 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ หน่วยงาน
1 983 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ขององคืการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2020 อบต.บ้านหาด
2 982 ขอให้เจรจาไกล่เลี่ยเรื่องการแช่โตนด (นางจิระนันท์ ศรีสุพรรณ) พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
3 980 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนน-ไฟฟ้า (นางสาวบงค์กชท์ฉัตรณ์ กอบกุลธน) พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
4 981 ขอความร่วมมือขอรายชื่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2562 พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
5 979 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนหน้าศาลาสระพัง (นายเกาม พ่วงจารี) พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
6 975 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังฯ อังคาร, 20 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
7 974 ขอรับการสนับสนุน อปพร.ช่วยปฏิบัติหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย อังคาร, 20 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
8 973 นายสมนึก เจริญดี (ขอซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 5) อังคาร, 20 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
9 977 การกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อังคาร, 20 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด
10 976 การรังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำสั่งศาล (นายบุญช่วย พราหมณ์เล็ก) อังคาร, 20 ตุลาคม 2020 สำนักปลัด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.