องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

Please update your Flash Player to view content.

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี

อีเมล พิมพ์ PDF

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี


             บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

                   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จึงได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี  ขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่งโดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังสามปี และแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3  ปี  ต่อไป  รายละเอียดดังนี้

 

  1. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.