รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา พ.ศ. 2565


 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

                   โดยผู้ที่ประสงค์จะขอโอนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
2.  เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภท พนักงานส่วนตำบล
3.  มีคุณลักษณะอื่นครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่รับโอน

                ผู้ใดประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15  สิงหาคม  2565   ในวันและเวลาราชการ  โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอโอน (ย้าย)
2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน

แบบสำรวจออนไลน์

 

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.